با توجه به نیازهای کاربردی در انسداد و تست شبکه های فاضلاب خصوصاً در سایز پایین به توپی هایی با مقاومت فشار بالاتر، توپی های ۳۰ بار در ۴ سایز تا ۲۰۰ میلیمتر و دو نوع انسدادی و by-pass مطابق جداول زیر ارائه می گردند. این توپی ها با قطعات ابتدایی و انتهایی استنلس استیل مقاوم گشته اند.

با توجه به نیازهای کاربردی در انسداد و تست شبکه های فاضلاب خصوصاً در سایز پایین به توپی هایی با مقاومت فشار بالاتر، توپی های 30 بار در 4 سایز تا 200 میلیمتربا توجه به نیازهای کاربردی در انسداد و تست شبکه های فاضلاب خصوصاً در سایز پایین به توپی هایی با مقاومت فشار بالاتر، توپی های 30 بار در 4 سایز تا 200 میلیمتربا توجه به نیازهای کاربردی در انسداد و تست شبکه های فاضلاب خصوصاً در سایز پایین به توپی هایی با مقاومت فشار بالاتر، توپی های 30 بار در 4 سایز تا 200 میلیمتر

 PDF-icon