پوشش حفاظت از توپی جهت جلوگیری از ایجاد خط خراش و ترکیدگی توپی انسداد کاربرد دارد. جهت جلوگیری از ترکیدگی توپی­ های سایز بالا، استفاده از پوشش محافظ هم از لحاظ صرفه اقتصادی و هم حصول اطمینان در شرایطی که شبکه شستشو کامل نداده شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ذیل جدول مشخصات فنی ارائه گردیده است:

پوشش محافظ - تست صنعتپوشش محافظ - تست صنعت

PDF-icon