جهت انسداد شبکه­ های فرعی به اصلی تا زاویه ۶۰ درجه مورد استفاده قرار گیرد. به کمک طول ۱۰۰ سانتی­متر امکان جاگذاری در شرایط مختلف به راحتی امکان پذیر خواهد بود. لذا شبکه فرعی و شبکه اصلی به جهت انعطاف­ پذیری بالای این تواماً انسداد خواهند شد. همچنین این توپی­ ها در حین عملیات تست شبکه نیز مورد استفاده قرار گیرند. در ذیل به جدول مشخصات این توپی­ ها توجه بفرمائید.

PDF-icon